Schoolgids en schoolplan


Op deze website ziet u in één oogopslag wat wij als school te bieden hebben. Wilt u meer weten over De Roedel, klik hier voor de complete schoolgids. 


Schoolgids 
 

In de schoolgids staat uitgebreid beschreven waarvoor wij als school staan en wat de basis vormt waarop bij bouwen. De Roedel biedt eigentijds onderwijs, waarbij plezier bijdraagt aan de ontwikkeling. Ons onderwijs sluit aan op de mogelijkheden van ieder kind, met individuele aandacht als pijler. Ook komen praktische onderdelen aan bod zoals wanneer je naar school mag en hoe je doorstroomt naar het voortgezet onderwijs. Speciale aandacht is er voor onze belangrijkste partner, u als ouder/verzorger. 


Schoolontwikkeling 
 

Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden, kijken wij kritisch naar onszelf en blijven wij continu in gesprek met elkaar. Wat gaat goed en wat kan beter? Als team blijven we op de hoogte van actuele onderwijsinzichten door scholingen en symposia te volgen. Maar des te belangrijker is het om te weten hoe de kinderen en u ons ervaren. De kinderen van groep 5 tot en met 8 vullen ieder jaar een tevredenheidsvragenlijst in. Ook uw verwachting en ervaringen krijgen een plek in de ouderenquête die wij op structurele basis afnemen. En, de deur staat altijd open, weet ons te vinden voor vragen, op- en aanmerkingen. 

 

 


Schoolplan 
 

Welke uitgangspunten hanteert De Roedel voor haar onderwijs en welke methodes worden hiervoor gebruikt? Deze belangrijke informatie staat beschreven in het meerjarige-schoolplan.  
Het huidige plan geldt voor de periode van 2019 tot en met 2023. Het plan toetst of de huidige methodes up-to-date zijn en of ze voldoen aan de huidige maatstaven van goed onderwijs. Tevens staat centraal of het team alert is op pestgedrag en veiligheid in de breedste zin van het woord. 

Het schoolplan vormt de basis voor de jaarverslagen en jaarplannen van basisschool De Roedel.? 
Het jaarplan is een belangrijk instrument voor het verwezenlijken van de doelstellingen en te koersen op de prestatie-indicatoren.